Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zapytania ofertowego - projekt UMBRELLA


Gdańsk, 12.04.2019 r.

ZP.1.2019/US

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na organizację i przeprowadzenie szkoleń, sesji coachingowych oraz opracowanie materiałów szkoleniowych dla beneficjentów projektu UMBRELLA – zwiększenie możliwości współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w południowym regionie Morza Bałtyckiego, prowadzonego w ramach programu INTERREG V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014 – 2020.
 
Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania
 
  1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.
W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia obejmującego organizację i przeprowadzenie szkoleń, sesji coachingowych oraz opracowanie materiałów szkoleniowych dla beneficjentów projektu UMBRELLA – zwiększenie możliwości współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w południowym regionie Morza Bałtyckiego, prowadzonego w ramach programu INTERREG V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014 – 2020, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 300.986,00 złotych brutto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty opiewała na kwotę 548.580,00 złotych brutto.
 
  1. INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH.
Na podstawie Rozdziału XV pkt 3 ppkt 1 i 3 ogłoszenia o zamówieniu, tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz z powodu nieważności oferty na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez wykonawcę – Konsorcjum: Gesellschaft zur Förderung des Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development an der Universität Rostock e.V Richard-Wagner-Straße 31/Haus 1, D-18119 Rostock, Niemcy; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 60-627 Poznań, ul. Wojska Polskiego 38/42; Fundacja Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 25/23.
W Rozdziale XI pkt 1 ppkt 6 ogłoszenia o zamówieniu zamawiający wskazał na obowiązek dołączenia do oferty, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisanego przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika. Do pełnomocnictwa należało dołączyć także dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy. W odrzuconej ofercie wykonawca nie dołączył dokumentów potwierdzających, że osoby podpisujące pełnomocnictwo odpowiednio w imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Fundacji Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie są uprawnione do reprezentowania tych podmiotów w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto z zapisów statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz z odpisu KRS Fundacji Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie wynika, iż osoby podpisujące pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum nie posiadały do tego wymaganych uprawnień. Oznacza to, iż zgodnie art. 104 Kodeksu cywilnego dokonane przez te osoby jednostronne czynności prawne w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu są nieważne.
 
 
 
 
Author: Dominika Lange
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: April 12, 2019
Ostatnia aktualizacja: April 12, 2019