Zapytanie ofertowe - projekt UMBRELLA

Zamówienie na świadczenie organizacji i przeprowadzenia szkoleń, sesji coachingowych oraz opracowania materiałów szkoleniowych dla beneficjentów projektu UMBRELLA – zwiększenie możliwości współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w południowym regionie Morza Bałtyckiego, prowadzonego w ramach programu INTERREG V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014 – 2020:

Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wraz z jego modyfikacją - dokument do pobrania TUTAJ.
 
  1. Ogłoszenie o zamówieniu;
  2. Formularz oferty;
  3. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia - organizacja szkoleń;
  4. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia - przeprowadzenie szkoleń i sesji coachingowych;
  5. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia - opracowanie materiałów szkoleniowych;
  6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków;
  7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym;
  8. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
  9. Wykaz wykonanych usług;
  10. Projekt umowy.
Dokumenty do pobrania TUTAJ.
 
Author: Dominika Lange
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: March 15, 2019
Ostatnia aktualizacja: March 26, 2019