Zapytanie ofertowe - projekt UMBRELLA- materiały szkoleniowe

Zamówienie na świadczenie usług opracowania materiałów szkoleniowych dla beneficjentów projektu UMBRELLA – zwiększenie możliwości współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w południowym regionie Morza Bałtyckiego, prowadzonego w ramach programu INTERREG V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014 – 2020:

Zapytanie ofertowe;
1. Formularz oferty;
2. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia - opracowanie materiałów szkoleniowych;
3. Wykaz wykonanych usług;
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym;
5. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
6. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków;
7. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia;
8. Projekt umowy.

Dokumenty do pobrania tutaj: LINK
 
Author: Dominika Lange
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: May 15, 2019
Ostatnia aktualizacja: May 15, 2019